Adatvédelmi szabályzat

1. A szabályzat célja

Jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy a társaságnak, mint adatkezelőnek, adatvédelmi és adatkezelési elveit és eljárásait rögzítse, azokat megismerhetővé és átláthatóvá tegye és ezzel eleget tegyen annak, hogy a társaság megfeleljen az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének (GDPR), azaz az EU általános adatvédelmi rendeletének, illetve a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infó. tv.).

A szabályzat kifejezetten ezen általános adatvédelmi EU rendeletnek és az Infó. törvénynek van alárendelve, szabályai az EU rendelettel és az Infó. törvénnyel összhangban értelmezendőek és minden, jelen szabályzatban explicite nem szabályozott kérdésben az EU adatvédelmi rendelete és az Infó. törvény az irányadó.

A szabályzat célja, hogy a társaság tevékenysége során az általa kezelt személyes adatokat szabályozza a tekintetben, hogy milyen adatokat, milyen jogcímen, milyen célra, terjedelemben és módon kezel, hogyan biztosítja a kezelt adatok biztonságát és tárolását, kinek, hogyan és milyen alapon továbbítja azokat, vagy teszi megismerhetővé, valamint hogyan semmisíti vagy teszi megismerhetetlenné azokat.

2. A kezelt személyes adatok

A társaság, mint adatkezelő, az alábbi adatokat, mint személyes adatokat kezeli a tevékenysége során, melyek a tevékenységéhez, az ügyfelek érdekeinek teljes értékű képviseletéhez és a jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez szükségesek. Nem természetes személy – gazdasági társaságok – esetén az adatkezelő kizárólag a hivatalos kapcsolattartáshoz szükséges adatait kezeli az érintettnek.

 • Név
 • Születési név
 • Születési hely és idő
 • Telefonos / elektronikus elérhetőség adatai
 • Lakcím
 • Tartózkodási hely
 • Ügyfelek bankszámla adatai
 • Adóazonosító jel
3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja elsősorban az ügyfelek, mint a társasággal szerződő partnerek adatainak kezelése, kapcsolattartás és a megfelelő, általuk kért szolgáltatás maradéktalan ellátásának céljából. Ide vonatkozik még a társaság alkalmazottainak adatkezelése is, a munkáltatói, alkalmazotti tevékenység sikeres ellátásához szükséges mértékig és céllal.

Az adatkezelés további céljai az ügyfelek által igényelt, részükre a társaság által nyújtott, az ügyfél és a társaság között szerződésben megállapodott szolgáltatás sikeres teljesítése. Ennek során a társaság, mint adatkezelő, kizárólag a magyarországi általános üzleti, gazdasági tevékenység során megszokott, valamint a jogszabályok által előírt és szükséges adatait kéri meg.

 • Az adatkezelés tekintetében az adatok bekérését, kezelését és tárolását különös tekintettel az alábbi jogszabályok írják elő a társaság, mint adatkezelő részére, a fenti adatokat kifejezetten ezen törvények és a kapcsolódó egyéb szükséges jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli, tárolja, illetve továbbítja:
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2006. évi V. törvény a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A társaság, mint adatkezelő, nem végez adatfeldolgozást, illetve nem végez profilalkotási tevékenységet, speciális és szenzitív adatokat nem kezel.
A kezelt adatokat a társaság csak abban az esetben küldi tovább harmadik fél részére, ha azt az érintett ügyfél kifejezetten kéri, vagy a továbbküldéséről tudomása van és hozzájárult, továbbá könyvelési kötelezettségek ellátásának céljával, illetve amennyiben a továbbküldést jogszabály vagy hatóság kötelező erejű döntés útján írja elő.
A kezelt adatokat az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől számítva háromévente felülvizsgálja, hogy az általa kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, a dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

4. Az adatkezelés jogszerűsége

A társaság, mint adatkezelő az ügyfelek személyes adatait kizárólag abban a esetben kezeli, amennyiben:

4.1 Az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez, amelyek szükségesek a szerződéses kapcsolatban vállalt célok teljesítéséhez. Ezen célok elsősorban az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások teljesítése, amelyeket a társaság az ügyféllel szerződéses kapcsolatban végez.

4.2 Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

4.3 Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A társaság, mint adatkezelő, az adatkezelés jogszerűségét tevékenységének rendes ellátása során a 4.1-4.2 pontokra alapozza. A 4.3. pont, mint jogi alap kizárólag abban az esetben kerül alkalmazásra, ha a társaság, mint adatkezelő, a jogos érdekeinek érvényesítését vagy védelmét, továbbá ügyfelei jogainak érvényesítését vagy védelmét semmilyen más úton és jogalap szerint nem tudja érvényesíteni.

A társaság érdekmérlegelési áttekintése:

A 4.3 pont tekintetében:

Az adatkezelés célja a társaság saját, illetve adott esetben harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, ilyen különleges esetben az adatkezelés kizárólag az adott jogos érdek – például elszámolási vita, egyéb jogvita, az adatkezelő esetleges hatósági ellenőrzési eljárásában történő védekezése, munkaügyi jogvita stb. – terjedelméig történik.

Ilyen esetben a gyűjtött és kezelt adat kizárólag az adott érdekérvényesítési ügy elintézéséhez feltétlenül szükséges mértékben történik, kizárólag a már jogosan kezelt adatokból, vagy az érdekérvényesítés ügyéhez feltétlenül szükséges, harmadik féltől megkért adatokból dolgozik (Pl. bíróságtól, hatóságtól kikért adatok), és az adatkezelés terjedelme az adott ügy ellátásáig terjed.

A kezelt adatok kizárólag a jogos érdekérvényesítéshez szükséges adatokra terjednek ki, kizárólag az ügy terjedelmére.

Az adatkezelési garancia biztosítása érdekében a társaság kizárólag az ügy teljesítésének terjedelméig, illetve a jogszabályok által előírt keretek között kezeli a személyes adatokat. Ezt követően azok megsemmisítésre kerülnek.

4.3.1 Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

(1) Cégünk a telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.

(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.

(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.

(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

(5) A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

(8) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.

(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

4.3.2 Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

(1) A cégünk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Cégünk ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói,megbízottai és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Cégünk jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Cégünk ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

4.3.3 Látogatói adatkezelés a Társaságunk honlapján

(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott  infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

4.3.3.1. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Cégünk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) A Cégünk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: • az látogató által használt IP cím, • a böngésző típusa, • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), • látogatás időpontja, • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

4.3.3.2. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

4.3.3.3. Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezen lehetőséget biztosítják, hogy a Cégünk megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival, és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

3.1. Használatot elősegítő sütik: Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az adatkezelés időtartama 6 hónap.
3.2. Teljesítményt biztosító sütik:

4.3.3.5 Regisztráció a Cégünk honlapján

(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:

 1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
 2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 3. Tájékoztatás a Cégünk termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
 5. A honlap használatának elemzése.

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Cégünk ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Cégünk IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

4.3.4 Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. A hírlevél feliratkozás oldalon elhelyezendő tájékoztatás szövegét jelen Szabályzat 7. számú Melléklete tartalmazza.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, postacíme, telefonszáma
(3) A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél küldése a Cégünk termékei, szolgáltatásai tárgyában Reklámanyag küldése
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Cégünk ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Cégünk IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

6. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Cégünk Facebook oldalán

(1) A Cégünk termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
(2) A Cégünk Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
(3) A Cégünk Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Cégünk nem kezeli.
(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Cégünk előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) A Cégünk nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Cégünk nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

5. Az érintettek jogai

Az érintettek és az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogait kifejezetten az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szabályozza, az ott megfogalmazottak az irányadóak az adatkezelőre nézve.

Röviden összefoglalva, tájékoztatási jelleggel ezek az alábbiak:

 • Az érintett jogosult, amennyiben az adatkezelés kizárólag a hozzájárulásán alapul, tehát nem tárgya jogszabályi kötelezettségnek a tárolása, visszavonni hozzájárulását, melyet követően az adatkezelő azonnali hatállyal megsemmisíti a tárolt adatait az érintettnek.
 • Az érintett jogosult megismerni az őt érintő kezelt adatokat, ilyen írásbeli vagy szóbeli kérelem esetén a társaság egy egyszerűsített és közérthető összefoglalást készít az érintett kezelt adatairól.
 • Az érintett jogosult bármikor az adatai helyesbítését, pontosítását kérni.
 • Az érintett jogosult kérni az adatkezelőtől, hogy az általa megadott adatokat az adatkezelő továbbítsa az érintett által megadott harmadik fél részére.
 • Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő semmisítse meg az adatait.
 • Az érintett jogosult bármikor megtekinteni és megismerni a társaság, mint adatkezelő adatvédelmi szabályzatát.
6. Az adatkezelés időtartama, törlése, továbbítása, és tárolása

Az adatkezelő a kezelt adatokat elsősorban a közte és az ügyfél között fennálló, szerződéses kapcsolat és viszony terjedelméig kezeli aktívan. Az adott szerződéses kapcsolat lezárását követően a társaság, mint adatkezelő, az adatokat az általános elévülési határidő leteltéig tárolja, amely a felek által megkötött szerződés dátumától számított 5. év lejárta. Amennyiben a szerződés jogi személy ügyféllel áll fenn, úgy a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat a szerződéses viszony megszűnésével az adatkezelő megsemmisíti, azt követően amennyiben szükséges, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kizárólag a közhiteles nyilvántartás vagy egyéb megkeresés útján keresi meg. Kivételt képez az a megszűnési esete a szerződéses viszonynak, amennyiben a megszűnést jogvita okozza, ebben az esetben a 4. pont speciális szabályai kerülnek alkalmazásra.

Az adatkezelő felhívja az érintett figyelmét arra, hogy személyes adatait az ügyfél kifejezett kérelmére továbbítja.

Ezen felül az adatkezelő az adatokat könyvelési kötelezettségek ellátása érdekében továbbítja a vele szerződéses viszonyban álló könyvelő társaságnak, amely a AT-Prog 2008 Informatikai és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely:1066 Budapest Teréz krt 46.).

A társaság riasztó védelmét a Multi Alarm Zrt 1106 Budapest Fátyolka u. 8) látja el. Csak vészhelyzet esetén kerülnek adattárolás közelében.

A társaság tárhely szolgáltatója: Tárhelypark Kft. 1122 Budapest Gaál József út 24, mely rendelkezik mindazon rendszerekkel, mely biztosítja ügyfeleink adatainak biztonságos kezelését.

A fentieken kívül kizárólag jogszabály által előírt esetben és hatósági felhívásra továbbít adatokat az adatkezelő.

Az érintett személyes adatokat az adatkezelő papír és elektronikus formában tárolja. A papíralapon történő tárolás az adott ügyfél aktájában történik, az adatkezelő által, nyomtatott formában, szekrényben tartva, a társaság irodája pedig fizikailag zárt helységben található, amely zárt ajtóval van védve. Az elektronikus formában tárolt adatokat az adatkezelő az irodában található központi számítógépen tárolja, merevlemezen.

 

7. Adatvédelmi incidens, adatvédelmi felügyelet és jogorvoslat

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Az adatvédelmi incidens az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatkezelő biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. Az adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából. Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

8. Az adatkezelő neve és elérhetősége

Az adatkezelő neve: T-Jolle Kft

Székhelye: 1024 Budapest Szilágyi E. fasor 1. 2em 3/b
Fióktelepe:2049 Diósd Vadrózsa köz 4.

Elérhetősége: hajo@t-jolle.hu
Adószáma:18132434-2-41

T-Jolle Kft

2021-12-01